عنوانقیمت زندهتغییرزمان
اونس طلا۱۲۵۶.۹۸۲.۳۰۴/۱۴ ۰۱:۰۰
گرم طلا ۱۸۲۳۳۶۴۰-۱۱۰.۰۰۴/۱۳ ۲۲:۱۵
گرم طلا ۲۴۳۱۱۵۱۰-۱۶۰.۰۰۴/۱۳ ۲۲:۱۵
سکه بهار آزادی۲۶۸۰۰۰۰-۱۰۰۰۰.۰۰۴/۱۳ ۱۷:۳۶
سکه امامی۲۸۷۰۰۰۰-۲۵۰۰.۰۰۴/۱۳ ۲۱:۳۶
نیم سکه۱۴۰۲۰۰۰-۵۰۰.۰۰۴/۱۳ ۱۸:۱۸
ربع سکه۷۴۰۰۰۰-۵۰۰۰.۰۰۴/۱۳ ۱۵:۱۸
سکه گرمی۴۱۰۰۰۰۱۰۰۰.۰۰۴/۱۳ ۱۵:۳۰