کد خبر: ۳۸۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴
تحریم‌های خارجی 20 درصد بر ما تاثیر دارد و مشکل ایجاد می‌کند. بزرگترین مشکل ما قطبی بودن اقتصاد است. بدان معنا که در فلان نقطه تیم فلان فردیا نهاد کار می‌کند نگذاریم کار کند. وقتی هم که می‌گوییم کار خوبی است چرا نگذاریم؛ می‌گویند محبوب می‌شود. نمونه‌اش ماجرای 7000 میلیارد کهاخیرا بیان شد که مصداق کامل این موضوع است. این به کنار هر کسی تیم خود را دارد و مناقصات محدود در این زمینه به دلیل نداشتن ساز و کار شفافکمک زیادی می‌کند تا تیم مورد نظر و تحت حمایت برنده مناقصه شود.

به گزارش تجارت‌ امروز؛ یکی از لوازم موفقیت در عرصههای اقتصادی جامعه ایرانی وحدت اقتصادی و حمایت از تولیدکننده واقعی است تا بتوان با تکیه بر آن تمامظرفیتها و تواناییهای موجود در کشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت ساماندهی و مدیریت کرد.

بازار ارز این روزها پس از افزایش سرسامآور قیمتها، روی کاهش نرخ را هم به خود دیده استبا این حال این بازار مهم اقتصادی با معضلات متعددیدست و پنجه نرم می کند تا بتواند ثبات مجدد را هم تجربه کنددر این روزها اقتصاددانان با انواع نگاه ها و برداشت های سیاسی، نظرات مختلفی دربارهکاهش نرخ ارز و عواملی که این کاهش را شدت می بخشند ارائه میکنند.

اصل داستان بر می گردد به همان نظریه متعارف بازار که همان موضوع عرضه و تقاضا است و دائم هم گفته می شود و البته بخشی از آن نیز غلط است،اما در همان چارچوب به اصطلاح ناقص به طور عادی اگر عرضه زیاد باشد، کاهش قیمت خواهیم داشتما یک برآوردی داریم که حدود 25 هزار میلیارد دلارارز در اختیار مردم است به صورت نقدی قرار دارد.

این از کسانی که 100 دلار و 500 دلار دارند شروع می شود تا کسانی که چندین میلیون دلار به صورت نقد در اختیار دارند.

چون عده ای صحبت از دلار 40 هزار و 50 هزار تومانی می کردند،امکان این مورد هم وجود داردچرا؟ زیرا نقدینگی که وارد بازار ارز می شود و قیمت دلار رابه صورت انفجاری بالا می برد، این قدر زیاد است که می تواند همین میزان دلار محدودی که در بازار وجود دارد را تا نرخ 50 هزار تومان نیز بالا ببرداما ایجاداین حجم از نقدینگی از کجا نشات میگیرد؟ آیا قبول سود اظهاری بانکها به جای سود تحقق یافته در زمان تصدیگری آقای مظاهری بر بانک مرکزی علتاصلی آن نیست؟ اما ما قصد نداریم جواب این سوال را اینجا بدهیم.

با توجه به این عوامل می توان گفت چند درصد امکان دارد و اصلا تعجب نکنید که در این یکی دو روز، این روند مجددا معکوس شود و برگرددبرای چه الانبانک ها شروع کردند به خرید دلار با قیمت 11 هزار تومان؟

به هر حال همه بانک ها که دلار نمی خرندبرخی شعب منتخب این کار را انجام می دهند، حتی انتشار این خبر در بازار نیز تأثیر دارد، در حالی که بازارشاهد دلار با قیمت 8، 9 یا 10 هزار تومان در روزهای اخیر است!

بازگردیم به همان بحث بازار، بازار ما چقدر ارز احتیاج دارد؟ ما کشوری هستیم که در سال، حدود 50 میلیارد دلار برای واردات کالاها و خدماتی مثلگردشگری احتیاج داریم. 20 تا 25 میلیارد دلار آن به صورت نقدی در اختیار مردم است، از طرف دیگر فروش نفت هم وجود دارد ـ در صورتی که می گویندتحریم هستیم اما هنوز که تحریمی بر فروش نفتمان اعمال نشده است ـ منابع ارزی ما از مصارف ارزیمان بیشتر است، پس هیچ دلیل منطقی برای اینکهنه تنها دلار به 20 هزار تومان بلکه به 10 هزار تومان افزایش یابد هم وجود ندارددلایل را اما باید در جای دیگری جستجو کرد؛

مثلا؛ آنجا که میگویند نمیگذاریم احدی با امریکا وارد مذاکره شود در حالی که فرد بیان کننده این جمله هیچ سمت سیاسیای ندارد!!

این بحث مطرح است که در این شرایط اقتصادی مردم باید چه کنند؟ به نظر میرسد اگر مردم بجای هجوم به بازارهای سرمایه با روشهای علمی به دنبالکسب درآمد و منفعت برای خود و کشور باشند خیلی از مسائل حل میشود.

دولت و مجلس با برداشتن قانون منع ورود ارز مسافرتی به کشور به کم شدن بحران ارزی کمک کردند،خیلی از تجار و مردم عاملی برای ورود ارز به کشورهستند و بازار با ورود ارز مسافرتی التهاباتش کمتر شد زیرا فروشنده بیشتر شددر بازار ثانویه اصرار می کردند شرکتها ارزش ان را با قیمت 4200 تومان دراختیار دولت و بانک مرکزی قرار دهندبرخی از جمله صادرکننده بینوا هزینه تولیدش خیلی بیشتر از این است، شما چطور می توانید او را مجبور کنید؟ اگرمی خواهید بخش خصوصی ارزش را به بازار بیاورد باید راضی اش کنید.

بحث دیگر هم ورود بانک مرکزی است که خودش بیاید و میدان داری کنددر زمان آقای احمدی نژاد یک بحثی مطرح شد به عنوان جمشید بسم الله.ایشان گفت که جمشید بسم الله است که نرخ ارز را بالا می برد. ولی ریشه خیلی از مشکلات ما در بحث نقدینگی و رفتار اقتصادی از همان سالهانشات گرفته که موجب از بین رفتن چرخه تولید در کشور شدند و پول و سرمایه مولد صنعت به بخش دلالی و تجارت وارد شدآن زمان میشد با بازیکردن با ۲ تا ۳ میلیون دلار بازار ارز را کنترل کرد.

اقتصاد ایران ؛ اقتصادی که قبل از انقلاب به شدت به دلار آمریکا وابسته بوده چون بیشترین تجارت را با آمریکا داشته است، همچنین سیاستگذاری وسرمایه گذاری آمریکا در ایران و امثال آن از عوامل این وابستگی بوده استمتاسفانه بعد از انقلاب علیرغم اینکه ارتباط اقتصادی ما با آمریکا بسیار بسیارکم شد، اما این سروری و آقایی دلار در ذهن سیاستگذاران اقتصادی و اساتید اقتصاد ما کمرنگ نشد.ما در عرصه سیاسی یک انقلاب 100 درصدی و درعرصه فرهنگی انقلاب 50 درصدی کردیماما در عرصه اقتصادی هیچ انقلابی نکردیمیک کارهایی کردیم ولی انقلاب نکردیمیکی از اجزای این انقلاب میتوانست این باشد که دلار از منظومه مبادلات تجاری ایران حذف شود و این شدنی بودپس در دلاریزه شدن اقتصاد وقتی قیمت دلار بالا و پایین می شودموج سنگینی در اقتصاد ایجاد می شود.

تحلیل های یک اقتصاد دان دیوانه/ بانک های فربه!!

بعد از آن بار روانی تحریم بود؛ که آن هم خواه ناخواه ریشه در تحریمهای دوره آقای احمدینژد استمردم شاید به یاد نیاورند چه بر آنها گذشت ولییادشان هست که سالهای خوبی نبوداصل اتفاقات در خرداد و تیر رخ داد که اصلا در این زمانها تحریم جدیدی برنگشته بودچه چیزی نقش آفرینی میکرد؟ خبر تحریمها نقش آفرینی کردچرا؟ شاید چون اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده استباید بپذیریم ما اقتصادمان را از سال 91 نسبت بهخبر تحریمها شرطی کردیم آن هم با گفتن دو حرف ناصحیح.

تحریمهای خارجی 20 درصد بر ما تاثیر دارد و مشکل ایجاد میکندبزرگترین مشکل ما قطبی بودن اقتصاد استبدان معنا که در فلان نقطه تیم فلان فردیا نهاد کار میکند نگذاریم کار کندوقتی هم که میگوییم کار خوبی است چرا نگذاریم؛ میگویند محبوب میشودنمونهاش ماجرای 7000 میلیارد کهاخیرا بیان شد که مصداق کامل این موضوع استاین به کنار هر کسی تیم خود را دارد و مناقصات محدود در این زمینه به دلیل نداشتن ساز و کار شفافکمک زیادی میکند تا تیم مورد نظر و تحت حمایت برنده مناقصه شود.

بگردیم به تحریم خارجی؛ این 20 درصد هم در آن بازه زمانی وجود نداردآن تاثیری که دیده شد خبر تحریم هاستاین دو موضوع فرق میکنداگر تعدادمشکلات کشور 100 عدد باشد، 20 عدد از آن مربوط به اصل تحریم هاست و 80 درصد بقیه تحت اثر خبر تحریم هاست.

از 18 اردیبهشت ماه تا 15 مرداد هیچ اثری از تحریم جدید و بازگشت تحریمها نداریم و آنچه گفته می شود خبر تحریم هاستچرا خبر تحریمها اینقدر ما رابه هم می ریزد؟ این اثر روانی استترامپ کار خود را خوب بلد استترامپ می گوید ایرانی ها نسبت به خبر تحریمها شرطی شده اند، بشنوند تحریمهادر حال بازگشت است، بازارهایشان بهم می ریزدپس لازم نیست خود تحریمها را برگرداند خبرش را بدهد کافی استعلت آن را نیز قبلا ببان کردیم.

در کنار اینها نقدینگی افسار گسیخته در اقتصاد کشور که منجر به اقتصاد به هم ریخته حال حاضر شده بزرگترین مشکل ما استبیشترین حجم نقدینگیدر حال حاضر در دست بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های زیرمجموعه آنهاست و بخش دیگری هم در دست تعداد معدودی از افرادی استکه منظور چند هزار نفر استجمع این تعداد می شود 10 هزار نفراین را بدانید که برای مهار نقدینگی لازم نیست شما 80 میلیون نفر را کنترل کنید،کافی است که این مجموعه محدود را تحت نظر داشته باشیددر واقع باید این موسسات و شرکت های زیر مجموعه در چارچوب یک قاعده جدی، اجازهخرید و فروش در هیچ یک از بازارهای کشور را نداشته باشنداین همان بحثی است که مقام معظم رهبری درباره عدم تصدی گری بانک ها مطرح کردند.زمانی که بانک شرکتی می زند، این شرکت به خرید و فروش آهن، سهام، ملک و در نهایت دلار روی می آوردولی در عمل به دلیل آنکه بانکهایی که اینکارها را میکنند پشتشان به نهادهای قدرت مخالف دولت گرم است در صورت ورود به این حوزه و برخورد قهریه، کشور وارد بحران جدی سیاسی میشود.

اما کار باید از یکجایی اصلاح شود؛ بانک طبق تعریف در بانکداری بدون ربا که یکی از زیر مجموعههای بانکداری اسلامی است؛ فقط واسطه وجوه است.یعنی وقتی شما مبلغی دارید، سپرده شما را می گیرد و به کسی که احتیاج به وام دارد قرض می دهدبانک این بین تنها می تواند یک حق الوکاله از فردسپرده گذار و وام گیرنده بگیرداما نهادهای قدرت برای آنکه بتوانند مشکلات خود را حل و در اقتصاد کشور سهم بیشتری بگیرند؛ بانکهای زیر مجموعهخود را طمعکار کردندگفتند حالا که این پول هست به خودمان وام بدهید و شرکت زیرمجموعه خودتان میشود مسئولشیک شرکت زدند و گفتند برو دربورس خرید و فروش کن، یک شرکت دیگر ایجاد کردند ساخت و ساز کند و ملک بخرد و بفروشدهمین طور شرکت پشت شرکت افزوده شدزمانی هم کهمی خواهند در ترازنامه خود سود نشان دهند، پیشبینی میکنند نرخ دلار افزایش پیدا می کند، می روند 5 میلیون دلار، ارز می خرندظاهرا طلا هم قراراست بالا برود هزار تا هم سکه می خرندقیمت پوشک بچه هم ممکن است افزایش پیدا کند، آقای مدیر شرکت دست سومدم این واردکننده پوشکبچه را هم ببین!!

یعنی اینجوری ساختار قدرت بالا دستی که موسس ایجاد بانک بوده به واسطه بانک وارد بازار میشود و بازار را به هم می ریزدچون قدرت نقدینگیاشهم بالاست می تواند این کار را انجام دهدبروید ببینیند بانکها در چند پتروشیمی سهام دارند.

حالا با ورود این بانک ها به شرکت ها چه باید کرد؟ آقای بانک مرکزی حکمی صادر کند که از این به بعد بانک ها و شرکتهای زیرمجموعه شان هیچ حقیبرای خرید در بازار ندارندبله، فروشنده باشند و همان سکه ها، دلارها، آهن، ملک و احیانا پوشک بچه های خریداری شده را به بازار بفروشند ولی دیگرحق ندارند چیزی خریداری کنندبانک مرکزی باید قدرت حاکمیتی خود را در این جا اعمال بکندبا این اقدام بخشی از نقدینگی محدود می شود.

سال 91 روشهای جایگزینی برای انتقال پول نفت انتخاب شددرست یا غلط، لازم بود اما بد عمل کردن به آن روشها و پیگیر نبودن دولت وقت باعث شدپول نفت به حساب خزانه واریز نشود!! این پول سر از حساب زنجانیها و ... در آورددقت کنید؛ اگر بگوییم تحریم یک موجودیت صد در صد است، در سال91 به میزان 20-30 درصد آن اجرا میشداما روشها و راهکارهای اشتباه آن زمان باعث شد تا با نابودی صنعت در کشور، اکنون ما دچار مشکلوارداتزدگی شویم و شرکتهایی نظیر آذر آب و نساجی و ... که میتوانستند الان عصای دست کشور باشند دچار مشکلات جدی اقتصادی شدندشمامی دانید سال 91 که اوج تحریم های بانکی و نفتی بود ما 60 میلیارد دلار نفت خام فروختیم؟ آماری از اینکه چقدر از این پول به صورت واقعی به حسابخزانه بازگشته است وجود دارد؟ آن مقدار هم که از مبادی بینالمللی فروش رفت هم بلوکه شد!!!!!

میگویند دولت کاری نکرده است؛ اما همه کشورهای دنیا به غیر از تعداد معدودی همگی مایل هستند با ایران کار کننداین یعنی چه؟ یعنی اینکه یکقدم ما برداریم و یک قدم هم آنها بیایند جلوایران یک اقتصاد بزرگ دارد که برای شرکای تجاریاش پر منفعت استمنفعت تجارت با ایران درست مثل اینمی ماند که یک سیبی بالای درخت است و مشتری خارجی می گوید من این سیب را دوست دارم اما باید با هم تلاش کنیم تا این سیب را بچینیممهماین است که ما 15 کشور همسایه داریم که عمدتا حاضرند با ایران کار کنندفقط کافی است که ما ساز و کار را تعریف بکنیمیکی از آن ساز و کارهایی کهبتوانیم با جهان به خصوص اروپا از مبادی قانونی تجارت داشته باشیم FATF است.

پیوستن به این معاهده سه چهار الزام جدی داردیکی از این الزام ها ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی استبدین معنا که معلوم شود منبع و محلاستفاده پول کجاست و به چه دلیلعدهای میگویند با این کار ما نمیتوانیم از منافعمان در خارج از ایران و متحدانمان در عراق و لبنان و یمن حمایتکنیم!!این حرف غلط است.

در گذشته هم به دلایل مختلف راه ارتباطی بانکی با خارج از ایران نداشتیم که یکی از آنها همین FATF بود و همانطور که آن زمان این کار را انجام میدادیمباز هم میتوانیم انجام دهیمضمن آنکه سیستم بانکی لبنان عضو FATF استجدای از این الزمی نیست که شما همه بانکهای داخلی را به FATFمعرفی کنیدکافی است آنهایی که قرار است تجارت بینالملل داشته باشند معرفی شوندمثال واضح آن بانک سپه است.

منبع: تلنگر

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: