خاطره بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی از دیدار با ایشان

خاطره بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی از دیدار با ایشان

خاطره بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی از دیدار با ایشان

خاطره بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی از دیدار با ایشان

خاطره بازیگر نقش آیت‌الله هاشمی از دیدار با ایشان

منبع: سوره سینما