کد خبر: ۴۳۸۱۵
تعداد بازدید: ۵۳۶
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
بانک ملت با 22.22 درصد تعداد تراکنش در کارتخوان ها و 21 درصد تراکنش های اینترنتی، و 61.2 درصد تراکنش های موبایلی، از نظر مبلغی سهم 21.84 درصدی در مبلغ کارت خوان ها، سهم 33.52 درصدی در مبلغ تراکنش اینترنتی، و سهم 54.41 درصدی در مبلغ پذیرش موبایلی داشته است
بانک ملت به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنش ها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. همچنین در بررسی بازار تراکنش ها به تفکیک ابزارهای پذیرش برای هر بانک،  همچنان بانک ملت در جایگاه نخست قرار دارد.

بانک ملت در دی ماه 98 با سهم 24.17 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 23.33 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.
بانک ملت با 22.22 درصد تعداد تراکنش در کارتخوان ها و 21 درصد تراکنش های اینترنتی، و 61.2 درصد تراکنش های موبایلی، از نظر مبلغی سهم 21.84 درصدی در مبلغ کارت خوان ها، سهم 33.52  درصدی در مبلغ تراکنش اینترنتی، و سهم 54.41 درصدی در مبلغ پذیرش موبایلی داشته است. 
سهم ابزارها در تعداد و مبلغ تراکنش بانک ملت نیز نشان می دهد که 82 درصد تعداد تراکنش ها متعلق به کارتخوان ها، 5 درصد اینترنت و 13 درصد موبایل بوده و در مبلغ نیز 82 درصد کارتخوان ها، 17  درصد اینترنت و 17 صدم درصد موبایل بوده است.  
بانک ملت از حدود 102 میلیون کارت تراکنش دار، سهم 11.49 درصدی در صدور کارت داشته است.  سهم بانک ملت از کل کارت اعتباری 41.51 درصد، از کل کارت برداشت 11.38 درصد و از کارت هدیه و بن کارت نزدیک به 13 درصد بوده است
سهم کارت های صادر شده در بانک ملت نشان می دهد که  95 درصد به کارت برداشت، 4.6 درصد به کارت هدیه و بن کارت، 49 صدم درصد به کارت اعتباری، اختصاص داشته است.  همچنین در کارت اعتباری و کارت هدیه  نیز بانک ملت  سهم بالایی در بازار کارت ها داشته و  بالاترین سهم برای کارت اعتباری به ترتیب به بانک های ملت، صادرات و سپه، و بالاترین سهم در کارت هدیه و بن کارت به بانک های ملی، پارسیان و ملت اختصاص داشته است. 
سهم بانک ها از تعداد و مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده که نشان دهنده اثربخشی آنها در جذب بیشتر یا کمتر منابع بانکی است نشان می دهد که بانک ملت با 11.76 درصد تعداد و 17.81 درصد مبلغ تراکنش صادر شده، سهم 24.17 درصدی در تعداد و 23.33 درصدی در مبلغ تراکنش های پذیرش شده، منابع و پول بیشتری را از طریق اختلاف تراکنش های صادره با تراکنش های پذیرش شده، جذب کرده است.به عبارت دیگر، حاصل تراکنش ها و دریافت پول و پرداخت پول، عملا نقدینگی و پول و منابع بانکی بیشتری را نصیب بانک ملت کرده و به جذب منابع در بانک ملت کمک کرده است.  


تمرکز ابزارها و بانک ها 

عملکرد بانک ها در صنعت پرداخت و تراکنش های بانکی در دی 98 نشان می دهد که  بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، ملی و صادرات، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان و ملی، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت، آینده، اقتصادنوین، ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، صادرات و ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت و پارسیان، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت اختصاص یافته است.
از نظر تعداد  سه بانک ملت،  ملی و صادرات همچنان بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش های صنعت پرداخت کارتی را داشته اند.  از نظر مبلغ نیز بیشترین گردش مالی دی 1398 در بانک های ملت، ملی و صادرات  بوده است. 
بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های هر بانک پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش موبایلی در تراکنش های بانک های کشور به بانک های ملت، آینده، اقتصاد نوین، تعلق داشته است. 
اکثر بانک ها در بازار کارتخوان ها فعال هستند اما در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک ها سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنش های بازار را در اختیار گرفته اند و لذا بانک هایی که در آینده بتوانند روی موبایل و ابزارها و امنیت آن کار کنند موفق به جذب بیشتری از منابع بانکی و پولی و مالی خواهند بود. 
حدود 102 میلیون کارت بانکی تراکنش دار فعال  وجود داشته که حدود 97 میلیون آن یعنی 96 درصد را کارت برداشت، 11 صدم درصد را کارت اعتباری و 4 درصد یا بیش از 4 میلیون را کارت هدیه و بن کارت تشکیل داده است.  بانک های ملی، ملت و صادرات، دارای بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک بوده اند. بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های ملت، صادرات و سپه، بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به بانک ملی  و صادرات و  ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک های ملی، پارسیان، و ملت، بوده است.
سهم تعدادی از تراکنش ها نشان می دهد که بانک ملت با 23 درصد، بانک ملی با 11.95 درصد، بانک صادرات با 7.17 درصد، بانک کشاورزی با 6.86 درصد، بانک سپه با 6.42 درصد، بانک پارسیان با 6.35 درصد، بانک رسالت با 4.72 درصد، بانک سامان با 4.4 درصد، بانک تجارت با 3.92 درصد، در جایگاه اول تا نهم بانک های کشور بوده اند و سایر بانک ها نیز بیش از 25 درصد سهم داشته اند. 
از نظر مبلغی نیز بانک های ملت با 23.31 درصد، بانک صادرات 11.74 درصد، بانک ملی 11.38 درصد، کشاورزی 6.41 درصد، سپه 6.13 درصد، تجارت 5.14 درصد، رفاه کارگران 4.19 درصد، پارسیان 4 درصد، سامان 3.93 درصد، رتبه های اول تا نهم را به خود اختصاص داده اند. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری