کد خبر: ۵۲۹۸۱
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران؛ 8 آبان

قیمت خانه‌های نوساز در نواحی از تهران را می‌توانید در جدول‌های زیر مشاهده کنید.
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران؛ 8 آبان

به گزارش تجارت امروز؛ قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

 

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. کربلایی مهرریزی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 96 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 15 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان هفتم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. بزرگیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. داودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سمنگان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
مجیدیه جنوبی. همائی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. محدوده میدان 55 نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. بختیاری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. نوروزی فرد شمالی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. شاهرخی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. آیت نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. گلشن دوست نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 73 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. کرمان نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 7 نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ شرقی. محدوده میدان هفت حوض نو ساز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. واشقانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. صفایی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دین محمدی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 86 نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 32 نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. نبیئیان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. مدائن نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. گلستان نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
مجیدیه جنوبی. سعدی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  
21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. شهید دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. قادری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
هاشمی. محدوده 21 متری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. رویائی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. نوری نیرکی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
مهرآباد. شهرک فردوس نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
مهرآباد. تفرش نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  
جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  
آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  
هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
آزادی. دامپزشکی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
خوش. بالاتر از بوستان سعدی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
رودکی. محدوده کلهر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  
قصرالدشت. محدوده طوس و بهنود نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
جیحون. محدوده بوستان و دامپزشکی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
خیابان قزوین. خیابان کاظمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
مالک اشتر. محدوده جیحون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  
کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
مولوی. روبروی تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  
کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
کارگر جنوبی. بالاتر از چهارراه لشگر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
خیابان معیری. محدوده میدان منیریه نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  
منیریه. ترجمان جنوبی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
وحدت اسلامی. علیزاده نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. جلالی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. سرگرد محبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. جلالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. سادات نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰  
بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰  
میدان خراسان. بعد از تیر دو قلو نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. فیاض بخش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. پل چوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. آبشار نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. زرین نعل نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. مازندران نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. کوی منوچهری نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. گل محمدی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. نامجو نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور شمالی. صفا غربی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. فیاض بخش نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور جنوبی. درخشان نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. سرگرد محبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. مقداد نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. ششم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. همایون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  
دماوند. یونسیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
دماوند. بلوار اشراقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. زینتی افخم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. مشایخی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. تاجری نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. دوم نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نبرد نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. شریفی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. زاهد گیلانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. دژکام نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. غفاری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نیکنام غربی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. پنجم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. چهارم نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. میدان امامت نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. فرخی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. عادلی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پورعبدی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. افراسیابی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. 30 متری نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پرستار نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. فلکه چایچی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. مخبر شمالی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. شکوفه نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. محدوده میدان شهدا نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. میدان اطلاعات نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. تاجری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  
بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. علامه جنوبی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی.چهارراه زمزم نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر . علامه امینی نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی.وفایی برومند نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی.کیانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. صفری نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. بهشتی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
غلام رضایی. جهاد نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. بقایی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. ارجمندی راد نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
افسریه. سیویک نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
مشیریه. کوچه چهاردولی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
جوادیه. ابتدای 20 متری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
فلاح. آقاجانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
 

 

 

انتهای مطلب

نظر شما