تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: قیمت نفت سبک
نفت سبک 18 18 0 55% 0 1 ۰۱ ۳۰... ۲۱ نفت برنت 28 34 0 5% 0 14 ۰۱... ۳۰ ۲۱ نفت اپک 17 73 0% 0 ۲۹ فروردین...
کد خبر: ۴۴۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


نفت سبک 23 21 0% 0 ۲۲ فروردین نفت برنت... 31 82 0% 0 ۲۲ فروردین نفت اپک 21 19...
کد خبر: ۴۴۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳


نفت سبک 27 34 5 96% 1 63 ۰۸ ۳۰... ۰۵ نفت برنت 33 38 4 34% 1 45 ۰۸... ۳۰ ۰۵ نفت اپک 18 93 0% 0 ۱۵ فروردین...
کد خبر: ۴۴۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


نفت سبک 47 34 0 15% 0 07 ۰۰ ۵۶... ۱۲ نفت برنت 52 02 0 67% 0 35 ۰۰... ۵۶ ۱۲ نفت اپک 51 65 0% 0 ۱۳ اسفند...
کد خبر: ۴۴۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


نفت سبک 45 25 0% 0 ۱۰ اسفند نفت برنت... 50 08 0% 0 ۱۰ اسفند نفت اپک 51 89...
کد خبر: ۴۴۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


نفت سبک 52 12 2 53% 1 32 ۰۷ ۲۵... ۱۵ نفت برنت 56 51 2 53% 1 43 ۰۷... ۲۷ ۱۷ نفت اپک 58 94 0% 0 ۲ اسفند...
کد خبر: ۴۴۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


نفت سبک 52 83 0 94% 0 49 ۰۷ ۳۱... ۲۴ نفت برنت 58 34 1% 0 58 ۰۷ ۳۱... ۲۳ نفت اپک 57 24 0% 0 ۲۹ بهمن...
کد خبر: ۴۴۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


نفت سبک 51 95 1 21% 0 63 ۰۷ ۴۱... ۱۷ نفت برنت 57 05 1 02% 0 58 ۰۷... ۴۱ ۱۷ نفت اپک 56 73 0% 0 ۲۸ بهمن...
کد خبر: ۴۳۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


نفت سبک 52 23 0% 0 ۲۶ بهمن نفت برنت... 57 33 0% 0 ۲۶ بهمن نفت اپک 55 86...
کد خبر: ۴۳۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


نفت سبک 50 2 0 32% 0 16 ۰۷ ۴۱... ۱۸ نفت برنت 54 36 0 17% 0 09 ۰۷... ۴۳ ۱۵ نفت اپک 55 72 0% 0 ۱۸ بهمن...
کد خبر: ۴۳۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


نفت سبک 50 36 0% 0 ۱۹ بهمن نفت برنت... 54 45 0% 0 ۱۹ بهمن نفت اپک 55 72...
کد خبر: ۴۳۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


نفت سبک 50 47 0 72% 0 36 ۰۷ ۳۷... ۱۶ نفت برنت 54 72 0 7% 0 38 ۰۷... ۳۹ ۱۷ نفت اپک 58 94 0% 0 ۱۴ بهمن...
کد خبر: ۴۳۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


نفت سبک 52 95 نفت برنت 59 89 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


نفت سبک 54 2 نفت برنت 60 62 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


نفت سبک 54 2 نفت برنت 60 62 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


نفت سبک 58 09 نفت برنت 64 33 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نفت سبک 58 45 نفت برنت 64 89 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


نفت سبک 58 04 نفت برنت 64 3 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نفت سبک 59 08 نفت برنت 64 97 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


نفت سبک 59 12 نفت برنت 65 07 نفت اپک...
کد خبر: ۴۳۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲